close
keyboard_arrow_down

ID® Salgsbetingelser

Leverings- og salgsbetingelser for Rexholm A/S

I det følgende benævnt RH

1. Omfang

1.1 Disse leverings- og salgsbetingelser gælder for alle aftaler indgået mellem RH og køber,   

medmindre RH skriftligt har accepteret et andet aftalegrundlag.

1.2 Leverings- og salgsbetingelserne fremsendes til køber og gælder herefter for alle ordrer, der udføres efter datoen for videreforsendelsen.

1.3 Ingen af købers købsbetingelser og lignende er bindende for RH.

1.4 RH forbeholder sig ret til at ændre leverings- og salgsbetingelserne uden varsel.


2. Nyhedsbreve

Som et led i samhandlen forpligter ID® Identity sig til at sende forhandleren al relevant information vedrørende ID® Identitys varekollektioner, produktsortimenter, brands, prislister mv., som er nødvendig for, at forhandleren kan markedsføre og sælge de af aftalen omfattede varer og ydelser. Informationen sendes pr. e-mail til forhandleren.

ID® Identity forpligter sig endvidere til løbende at sende relevant information om nye varekollektioner/varekataloger, produktsortimenter, brands, prislister og lignende information, som er nødvendig for, at forhandleren kan forny sin markedsføring og salget af de af aftalen omfattede varer og ydelser samt for at understøtte forhandleren i dennes rolle som forhandler.

Det er således en forudsætning for samhandlen, at parterne loyalt holder hinanden orienteret om markedsforhold og kommercielle forhold, som parterne skønner kan have betydning for samarbejdet.


3. Tilbud, ordre og accept

3.1 Tilbud afgivet af RH på baggrund af urigtige oplysninger, inklusive skitser m.v., fra køber, er uden ansvar for RH.

3.2 Medmindre andet er angivet, er et tilbud gyldigt i 30 dage efter tilbudsdatoen.

3.3 Købers ordrer er ikke bindende for RH, før køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse.

3.4 Såfremt RH's ordrebekræftelse ikke svarer til købers ordre, skal køber reklamere straks ved modtagelsen af ordrebekræftelsen. Hvis ikke, er køber bundet af ordrebekræftelsen.


4. RH levering

4.1 RH's leverance omfatter kun de produkter, der er angivet i ordrebekræftelsen, og RH forpligter sig til på de betingelser, der er anført i nærværende vilkår, at levere produkter af normal, god kvalitet med hensyn til materialer og fremstilling. RH er berettiget til at levere +/- 5% af den aftalte mængde.

4.2 Produktionsoplysninger, illustrationer, tegninger og information om de tekniske data, f.eks. målinger, materialer mv., i kataloger, brochurer eller reklamemateriale er kun vejledende.

4.3 Alle immaterielle rettigheder, tegninger, skitser, tekniske specifikationer mv. er RH's ejendom og må ikke kopieres eller videregives til tredjemand uden forudgående accept fra RH. De leverede produkter må heller ikke fremstilles, efterlignes eller overføres til tredjemand med dette formål for øje.
 

5. Leveringssted

5.1 Levering vil være EX WORKS fra RH's forretningsadresse, jf. Incoterms 2000, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 

6. Priser

6.1 Medmindre andet er aftalt, angives prisen eksklusive moms, fragt, gebyrer, og i den gældende valuta.

6.2 RH forbeholder sig ret til uden varsel at ændre de accepterede priser i tilfælde af ændringer i valutakurser, materialepriser, produktionsomkostninger, lønninger, transportomkostninger, toldsatser og i tilfælde af statslig indgriben eller andre begivenheder, der er uden for RH's kontrol (jf. begivenhederne angivet i punkt 15).


7. Betalingsbetingelser

7.1 RH er berettiget til at fakturere køber for alle leverancer, som RH har foretaget eller meldt klar til levering på eller efter den aftalte leveringsdato.

7.2. Der vil blive tilføjet et servicegebyr i henhold til vores standardprisliste.

7.3. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er betalingsmetoden kontant ved levering i forhold til den færdige indberetning fra henholdsvis RH eller COD efter RH's valg.

7.4. Hvis der er aftalt en kreditperiode, og betaling ikke sker rettidigt, er RH berettiget til at kræve strafrenter fra forfaldsdagen med 1,5% pr. måned eller en del heraf.

7.5. Køber er ikke berettiget til at fremsætte modkrav, som RH ikke skriftligt har anerkendt.


8. RH's ejendom

8.1. De produkter, der sælges, forbliver RH's ejendom, indtil hele købesummen er betalt som aftalt.


9. Forsinkelse

9.1. Hvis en leveringsforsinkelse skyldes en begivenhed som nævnt i punkt 15 eller ved købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende.

9.2. Køber skal straks reklamere i tilfælde af forsinkelse. Hvis ikke, mister køber eventuelle misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med forsinkelsen.

9.3. I forbindelse med en forsinkelse er RH aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller andre indirekte tab. RH's ansvar kan endvidere aldrig overstige fakturabeløbet eksklusiv moms for den del af leverancen, der er forsinket.
 

10. Sagsøgers misligholdelse

10.1. Hvis køber efter leveringstidspunktet ikke afhenter produkterne eller anmoder om afsendelse, er RH berettiget til at opbevare og sikre produkterne for købers regning og til at fremsende en faktura for leverancen.

10.2 Såfremt køber trods skriftlig anmodning ikke afhenter produkterne, er RH – også hvis produkterne er fremstillet specielt i henhold til købers anvisninger eller specifikationer – berettiget til at sælge disse, så godt han eller hun kan, for købers regning.


11. Ansvar for mangler og reklamationer

11.1 Køber skal straks ved modtagelsen af produktet besigtige leverancen for at sikre, at den er intakt og i overensstemmelse med aftalen.

11.2 RH skal modtage eventuelle reklamationer senest otte dage efter produktets ankomst. Reklamationen skal være skriftlig og fremsættes straks, når manglen opdages eller burde have været opdaget. Hvis ikke, mister køber ethvert retsmiddel for misligholdelse, som han eller hun måtte have haft på grund af manglen. Reklamation fritager ikke køber for at betale købesummen på forfaldsdagen.

11.3 Punkt 11.2. gælder også, hvis produkterne – på købers anmodning – videresendes direkte til købers leverandør til tryk, broderi m.v. Det er også købers ansvar at besigtige leverancen hos den pågældende leverandør, inden han eller hun anvender udskrifterne mv.

11.4 Såfremt leverancen er mangelfuld, er RH berettiget til at afhjælpe manglen ved reparationer eller en ny leverance inden for rimelig tid. Hvis manglen afhjælpes, er køber ikke berettiget til at kræve rettigheder i forhold til misligholdelse, inklusive forholdsmæssigt afslag eller erstatning.

11.5 RH er under ingen omstændigheder forpligtet til at betale omkostninger, som køber måtte pådrage sig i forbindelse med konstatering af mangler. De produkter, der er solgt, skal returneres til RH i deres originale emballage og for købers regning og risiko i forbindelse med udbedring af skade og genlevering.


12. Annullering

12.1 De af RH leverede produkter returneres kun i henhold til forudgående aftale, og kun hvis produkterne returneres i deres originale, ubrudte og uskadte, inklusive umærkede emballage, ligesom køber er forpligtet til at betale alle omkostninger i forbindelse med annulleringen, inklusive levering og returnering. Forsendelser til RH sker på købers risiko. Hvis RH accepterer købers anmodning, krediteres returnerede varer minus 10%, og beløbet trækkes fra den anbefalede B2B-pris.


13. Produktansvar

13.1 RH holdes skadesløs af køber i det omfang, RH gøres ansvarlig over for tredjemand for skade eller tab, som RH er ansvarlig for i henhold til 13.2.-13.4. ikke ansvarlig over for køberen.

13.2 RH er ikke ansvarlig for personskade, medmindre det kan bevises, at skaden skyldes handlinger eller undladelser fra RH's side.

13.3 RH er ikke ansvarlig for skade på personlige ejendele. RH er ikke ansvarlig for skade på produkter, der enten er fremstillet af køberen eller på produkter, som sådanne produkter udgør en del af, eller for skade på personlig ejendom forårsaget af produkterne som følge af leveringen. RH er ikke ansvarlig for skade på købers produkter, hvori leverancen inkorporeres.

13.4 RH er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, konventionalbod, tidstab, leveringstab eller andre indirekte tab. Under alle omstændigheder må RH's ansvar aldrig overstige forsikringssummen for RH's produktansvarsforsikring. Hvis tredjemand fremsætter krav mod køber i henhold til dette punkt 13, skal køber straks underrette RH.


14. Begrænsning af ansvar

14.1 RH er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skade eller tab af nogen art, herunder krav om konventionalbod, som køber måtte pådrage sig over for tredjemand, herunder også købers driftstab, tidstab, leveringstab eller tilsvarende indirekte tab. I tilfælde af mangler kan RH's ansvar aldrig overstige fakturabeløbet, eksklusive moms for de pågældende produkter. Selv om RH i enkelte tilfælde kan give afkald på et krav eller en rettighed over for køber, udgør dette ikke et afkald fra RH's side med hensyn til sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det pågældende tilfælde.


15. Force majeure

15.1 RH er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af aftalerne, hvis dette skyldes force majeure, krig, optøjer, civile uroligheder, regeringsindgreb eller offentlig myndighedsintervention, brand, strejke, lock-out, eksport- og/eller importforbud, mobilisering, hærværk, valutarestriktioner, forsinkelse og/eller manglende leverancer fra underleverandører, transporthindringer, inkl. ishindringer eller transportulykker, strømforsyning og lignende produktionsvanskeligheder eller andre årsager uden for RH's kontrol.

15.2 Hvis mangelfri levering eller levering til tiden midlertidigt hindres på grund af en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udsættes leveringen i en periode svarende til hindringens varighed med tillæg af en rimelig periode under omstændighederne, hvilket giver mulighed for normalisering af forholdene. RH skal i ovennævnte tilfælde underrette køber om ændringen eller den forventede ændring af leveringstidspunktet uden unødig forsinkelse. Levering på den udskudte dato anses under alle omstændigheder for at være rettidig.


16. Gældende love og værneting

16.1 Enhver tvist mellem parterne, der måtte opstå som følge af leverings- og salgsbetingelserne, skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Danske internationale privatretlige regler finder ikke anvendelse.

16.2 Enhver tvist skal til enhver tid afgøres ved en almindelig domstol på RH's hjemsted.
 

Holstebro, november 2022.

 

Corporate wear

More than sportswear

Passion for shirts

Made to last

Tidløst Corporate Wear

Corporate Wear med et klassisk
og tidløst design forfinet
siden 1983

Fælles identitet

Tøj der understreger en fælles
identitet og styrker
fællesskabet

Find jeres farve

Vælg mellem mere end 60+
farver - der er også en
farve til jer

Ingen kompromiser

Skabt til at kunne bruges igen
og igen - holder pasform
og farve

keyboard_arrow_up